WE’LL HELP YOU

Как по-английски ска­зать «не­ча­ян­но»?

«Нечаянно» по-английски – это in­ad­vert­ent­ly, ac­ci­dent­al­ly, un­in­ten­tion­ally, by ac­ci­dent, на­при­мер:

Он нечаянно поцарапал нам ма­ши­ну – He in­ad­vert­ent­ly scratch­ed our car • He ac­ci­dent­al­ly scratch­ed our car • He un­in­ten­tion­ally scratch­ed our car • He scratch­ed our car by ac­ci­dent

Синонимы: случайно, не на­роч­но, не­пред­на­ме­рен­но, не­умыш­лен­но, по не­осто­рож­но­сти